XX Sesja Rady Gminy Celestynów

Dnia 29 listopada w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Batalionu “Zośka” w Celestynowie odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Celestynów.

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2016 rok;
b) nadanie nazwy ulicy w miejscowości Celestynów;
c) nadanie nazwy ulicy w miejscowości Zabieżki;
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony;
f) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 1653 położonej w miejscowości Pogorzel, stanowiącej własność Gminy Celestynów;
g) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 1515 położonej w miejscowości Regut, stanowiącej własność Gminy Celestynów;
h) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 883/2 położonej w miejscowości Celestynów, stanowiącej własność Gminy Celestynów;
i) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Gospodarkę Komunalną w Celestynowie.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27 października 2016 roku.
7. Zamknięcie obrad.