XX Sesja Rady Gminy Celestynów

Dnia 29 listopada w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Celestynów.

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2016 rok;
b) nadanie nazwy ulicy w miejscowości Celestynów;
c) nadanie nazwy ulicy w miejscowości Zabieżki;
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony;
f) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 1653 położonej w miejscowości Pogorzel, stanowiącej własność Gminy Celestynów;
g) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 1515 położonej w miejscowości Regut, stanowiącej własność Gminy Celestynów;
h) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 883/2 położonej w miejscowości Celestynów, stanowiącej własność Gminy Celestynów;
i) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Gospodarkę Komunalną w Celestynowie.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27 października 2016 roku.
7. Zamknięcie obrad.

Kacper Malarz

Nazywam się Kacper Malarz, interesuję się społecznością lokalną. Tworzę TVC po to, by mieszkańcy mojej „Małej Ojczyzny” mieli dostęp do potwierdzonych informacji.

Share
Share