XXI Sesja Rady Gminy Celestynów

Dnia 21 grudnia o godzinie 16:30 w Hali Widowiskowo – Sportowej w Celestynowie (ul. Hilarego Koprowskiego) odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Celestynów.

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2016 rok;
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025;
c) ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016  roku  nie wygasają z upływem roku budżetowego;
d) bezpłatnego przekazania składników mienia komunalnego Komendzie Stołecznej Policji dla Posterunku Policji w Celestynowie;
e) budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok;
–  przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy Celestynów,
–  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej,
–  odczytanie opinii Komisji właściwej ds. budżetu na temat projektu uchwały budżetowej,
–  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
–  głosowanie zgłoszonych wniosków,
–  głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi zmianami.
f) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026;
g)  udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na zakupie i przekazaniu materiałów na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzycy;
h) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock –Pogorzel – Stara Wieś”;
i) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. “Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W – ul. Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej”;
j) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. “Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów –  ul. Otwocka”;
k) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. “Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty – Zabieżki w Zabieżkach”;
l) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. “Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś”;
m) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. “Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej  Nr 2716W w miejsc. Jatne”;
n) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. “Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego”;
o) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony;
p) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2017 rok;
r) uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”;
s) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami.

4. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

5. Sprawy różne.

6. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 listopada 2016 roku.

7. Zamknięcie obrad.

Adam Malarz

Nazywam się Adam Malarz i mieszkam w Celestynowie od wielu lat. Prowadziłem pierwszy niezależny portal gminy Celestynów: "GCO" (Gmina Celestynów Online), wydawałem gazetę "Mi Celestyn" poświęconą gminie ale propagującą również oprogramowanie Open Source, wyprodukowałem dziesiątki tematycznych podcastów gminnych "Celestynowski Podkasaniec", później prowadziłem stronę "Czasoprzestrzeń Elokwencji Paraintelektualnej" z podcastami natury osobistej. W TVC zajmuję się obsługą kamer, montażem, a także pilotażem drona - posiadam stosowne kwalifikacje (ŚK)