XXI Sesja Rady Gminy Celestynów

Dnia 21 grudnia o godzinie 16:30 w Hali Widowiskowo – Sportowej w Celestynowie (ul. Hilarego Koprowskiego) odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Celestynów.

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2016 rok;
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025;
c) ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016  roku  nie wygasają z upływem roku budżetowego;
d) bezpłatnego przekazania składników mienia komunalnego Komendzie Stołecznej Policji dla Posterunku Policji w Celestynowie;
e) budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok;
–  przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy Celestynów,
–  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej,
–  odczytanie opinii Komisji właściwej ds. budżetu na temat projektu uchwały budżetowej,
–  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
–  głosowanie zgłoszonych wniosków,
–  głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi zmianami.
f) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026;
g)  udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na zakupie i przekazaniu materiałów na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzycy;
h) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock –Pogorzel – Stara Wieś”;
i) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W – ul. Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej”;
j) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów –  ul. Otwocka”;
k) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty – Zabieżki w Zabieżkach”;
l) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś”;
m) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej  Nr 2716W w miejsc. Jatne”;
n) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego”;
o) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony;
p) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2017 rok;
r) uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”;
s) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami.

4. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

5. Sprawy różne.

6. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 listopada 2016 roku.

7. Zamknięcie obrad.

Adam Malarz

Nazywam się Adam Malarz, mieszkam w Celestynowie od wielu lat. Tworzę TVC z pasją. Jestem twórcą serwisu Gmina Celestynów Online, który jest obecnie w przebudowie. Po godzinach tworzę również Czasoprzestrzeń Elokwencji Paraintelektualnej.

Share
Share