IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Celestynów – zawiadomienie

 Zawiadomienie

Na   podstawie  art. 20  ust. 3  ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz  § 7  ust. 6  Statutu  Gminy  Celestynów  przyjętego   uchwałą  Nr  24/03  Rady  Gminy  Celestynów  z  dnia  8  lipca  2003 r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 243, poz. 6401) –   zwołuję  IV  Sesję  Nadzwyczajną  Rady  Gminy  Celestynów kadencji  2014 –  2018  na dzień: 5 stycznia 2017 roku (czwartek), na godz.:17:00. 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Celestynów, ul. Regucka 3.
Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:  1.   Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji. 2.    Podjęcie uchwały w sprawie:        1) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w            wieku do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych            i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Celestynów;        2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026; 3.   Zamknięcie obrad.

Zapraszam do udziału w obradach Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala