XXVI Sesja Rady Gminy Celestynów

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2014/2018 na dzień 30 maja (wtorek) 2017 roku, na godz.: 16:30. Sesja odbędzie się w hali sportowej w Celestynowie, ul. prof. Hilarego Koprowskiego, 05-430 Celestynów. (wjazd od ul. Św. Kazimierza 55).

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok;
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026;
  c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki;
  d) zmiany uchwały Nr 31/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  e) zmiany Uchwały Nr 252/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Celestynów.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami.
 4. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
 7. Zamknięcie obrad.