XXVIII Sesję Rady Gminy Celestynów (24.08.2017)

Zapraszamy do udziału w Sesji Rady Gminy Celestynów, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 16:30 w hali sportowej w Celestynowie.

Celestynów, dnia 14 sierpnia 2017 roku

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) – zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2014/2018 na dzień 24 sierpnia 2017 roku (czwartek), na godz.: 16:30. Sesja odbędzie się w hali sportowej w Celestynowie, ul. prof. Hilarego Koprowskiego, 05-430 Celestynów.

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
2. Wręczenie Panu Przemysławowi Kępka zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożenie przez niego ślubowania.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy i ich przewodniczących;
b) zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok;
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026;
d) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki;
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony;
f) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Celestynów do realizacji projektu partnerskiego;
g) nadania nazw ulic położonych w Celestynowie;
h) zmiany uchwały Nr 21/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
i) gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty;
j) zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz nadania statutu Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 28 czerwca 2017 roku.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów Romuald Ziętala
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy: art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.).

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry