VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Celestynów kadencji 2014-2018

12 października 2017 roku (czwartek), na godz.: 18:00 odbędzie się VI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Celestynów kadencji 2014 – 2018.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 6 Statutu Gminy Celestynów przyjętego uchwałą Nr 24/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 8 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 243, poz. 6401) – zwołuję VI Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Celestynów kadencji 2014 – 2018 na dzień: 12 października 2017 roku (czwartek), na godz.: 18:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3.
Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiana budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026;
3. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do udziału w obradach Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy: art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).