Fundusz Sołecki 2018

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku:

Celestynów:

 • Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Celestynowie
 • Zakup kamer do monitoringu oraz rejestratora cyfrowego do budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
 • Zakup i montaż rolet wewnętrznych okiennych w budynku Przedszkola Samorządowego w Celestynowie
 • Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Celestynowie
 • Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa Celestynów
 • Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej
 • Organizacja pikniku sportowego dla dzieci i młodzieży

Dąbrówka:

 • Remont dróg na terenie sołectwa
 • Utrzymanie rowów na terenie Sołectwa Dąbrówka
 • Zakup i montaż tablic z nazwami ulic na terenie Sołectwa Dąbrówka
 • Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Celestynowie
 • Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby Sołectwa Dąbrówka
 • Zakup i montaż altany z wyposażeniem
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce

Dyzin:

 • Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla OSP w Dyzinie
 • Modernizacja terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Dyzinie
 • Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej w Dyzinie
 • Organizacja zajęć podczas wakacji i ferii dla dzieci z Sołectwa Dyzin
 • Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej

Glina:

 • Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Glina
 • Zakup obuwia strażackiego dla OSP Dyzin
 • Wykoszenie terenów zielonych na terenie Sołectwa Glina
 • Zakup tablic ogłoszeniowych na teren Sołectwa Glina
 • Zakup kosiarki na potrzeby Sołectwa Glina
 • Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Glina
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Glinie
 • Kultywowanie lokalnej tradycji
 • Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej
 • Modernizacja boiska sportowego w Sołectwie Glina

Jatne:

 • Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dyzinie
 • Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie
 • Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne
 • Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Sołectwa Jatne

Lasek:

 • Doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw w Sołectwie Lasek
 • Organizacja turnieju siatkówki plażowej dla mieszkańców Sołectwa Lasek

Ostrowik:

 • Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie
 • Zakup koszy na śmieci
 • Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Sołectwa Ostrowik
 • Montaż siatki ochronnej na boisku sportowym w Ostrowiku

Ostrów:

 • Wykonanie projektu budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie

Podbiel:

 • Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Podbieli
 • Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli
 • Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Sołectwa Podbiel

Pogorzel:

 • Utrzymanie terenów zielonych na terenie Pogorzeli
 • Montaż oświetlenia ulicznego
 • Doposażenie klubu w Pogorzeli
 • Aktywizacja społeczności wsi Pogorzel
 • Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pogorzeli
 • Wykonanie projektu na oświetlenie boiska w Pogorzeli

Ponurzyca:

 • Przegląd techniczny placu zabaw w Ponurzycy
 • Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Podbiel
 • Zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego
 • Remont i doposażenie budynku świetlicy w Ponurzycy
 • Organizacja pikniku rodzinno-edukacyjnego

Regut:

 • Zakup materiałów budowlanych do termomodernizacji budynku OSP w Regucie
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Regucie
 • Remont schodów i budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Regucie
 • Rewitalizacja akwenu w Regucie
 • Zakup materiałów i remont budynku przy klubie sportowym „Bór” w Regucie

Stara Wieś:

 • Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stara Wieś
 • Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych w Sołectwie Stara Wieś
 • Organizacja pikniku rodzinno-edukacyjnego dla mieszkańców Sołectwa Stara Wieś

Tabor:

 • Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw w Sołectwie Tabor
 • Wykoszenie terenu placu zabaw w Sołectwie Tabor
 • Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Tabor
 • Organizacja wyjazdu na basen dla mieszkańców Sołectwa Tabor

Zabieżki:

 • Remont dróg na terenie sołectwa
 • Wykoszenie poboczy dróg gminnych
 • Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Zabieżkach
 • Montaż punktów oświetleniowych na terenie sołectwa
 • Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej

Ogólne wydatki sołectw dają sumę 331 566,01 zł.

Kacper Malarz

 

Top