Skąd ta wycinka drzew w Dąbrówce i Starej Wsi?

Ustawowym obowiązkiem Nadleśnictwa Celestynów jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ukierunkowanej na zachowanie trwałości lasów oraz powiększanie zasobów leśnych. Leśnicy są odpowiedzialni za pogodzenie wielu funkcji lasu – ochronnej, produkcyjnej, rekreacyjnej i kulturowej.

Leśnicy użytkują las. Użytkowanie lasu to korzystanie z naturalnych bogactw leśnych – pozyskanie drewna, choinek, zbiór płodów runa leśnego, roślin, i wiele innych. Prowadzone w lasach nadleśnictwa prace są zaplanowane z góry na 10 lat w dokumencie zwanym Planem Urządzenia Lasu, który jest poddawany konsultacjom społecznym i zatwierdzany przez Ministra Środowiska. Ustalona jest w nim miąższość drewna możliwa do wycięcia w poszczególnych drzewostanach na ściśle określonych powierzchniach. Dzięki temu, że miąższość ta jest mniejsza niż przyrost drewna w tym samym okresie (z reguły 50-70% przyrostu), następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu”. Pozyskane drewno pochodzi z cięć rębnych tj. usuwania „dojrzałych” drzew (po którym następuje przebudowa lub odtworzenie drzewostanów); cięć pielęgnacyjnych, czyli usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane lub szkodliwe dla wzrostu pozostałych drzew oraz innych elementów lasu, a także cięć niezaplanowanych, które są konsekwencją wystąpienia np. klęsk żywiołowych lub gradacji owadów.

Leśnicy hodują las. Leśnicy wycinając drzewa w cięciach rębnych, myślą już o następnym pokoleniu lasu, które pojawi się na powierzchni zrębowej w ciągu maksymalnie 5 lat. Skład gatunkowy sadzonego lasu dostosowany jest do warunków siedliskowych na danym terenie. W Nadleśnictwie Celestynów sadzi się ponad 400 tysięcy sadzonek rocznie. Przeważającym gatunkiem jest sosna, lecz nie brakuje również gatunków liściastych – dębów, brzóz, buków, jaworów, jarzębów, olsz i wiązów, które stanowią ponad 20% sadzonych drzew.

Leśnicy chronią las. Leśnicy kontrolują stan środowiska leśnego, diagnozują zagrożenia mogące wpłynąć negatywnie na stan lasu i niezwłocznie podejmują działania zapobiegające ich powstawaniu bądź rozprzestrzenianiu. Chronią las przed zagrożeniami biotycznymi (np. szkodliwymi owadami, grzybami patogenicznymi, ssakami roślinożernymi), abiotycznymi (ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak np. huraganowe wiatry) oraz antropogenicznymi (wyrządzonymi przez człowieka).

Jednym z poważnych zagrożeń dla lasów jest huba korzeniowa – pasożyt drzew, powodujący zgniliznę ich korzeni i dolnej części pni. Największe szkody powoduje na gruntach porolnych. Na początku rozwój huby korzeniowej przebiega bez widocznych objawów. Oznaki choroby, w postaci skrócenia przyrostów i igieł, pojawiają się dopiero po zasiedleniu przez grzyba około 30% systemu korzeniowego. Drzewa takie łatwo ulegają wywróceniu przez silnie wiejące wiatry. Obowiązkiem leśników jest zapewnienie każdemu obywatelowi bezpiecznego korzystania z lasu, dlatego drzewa zarażone hubą korzeniową należy usuwać. W momencie masowego pojawu huby korzeniowej w drzewostanie, zadaniem leśników jest usunięcie zaatakowanych drzew i odnowienie drzewostanu.

Taka sytuacja miała miejsce w lasach w Dąbrówce i w Starej Wsi. Odbudowę drzewostanu Nadleśnictwo Celestynów rozłożyło na kilka lat. W Leśnictwie Celestynów na 2018 rok zaplanowano do wycięcia 5 zrębów, o łącznej powierzchni ok. 6 ha. W oddziałach, na których prowadzone są prace zrębowe wyznaczono biogrupy, czyli fragmenty starodrzewu nieobjęte wycinką, których zadaniem jest inicjowanie, a następnie przyspieszenie odtworzenia leśnej fauny i flory. Drewno z drzew zarażonych hubą korzeniową, ze względu na zgniliznę, ma bardzo niską wartość użytkową, co sprawia, że może być wykorzystane głównie jako opał. Niewielka część drewna pochodzącego z drzew jeszcze niezainfekowanych będzie mogła być wykorzystana przy produkcji papieru, palet lub elementów konstrukcyjnych budynków. Aktualny cennik detaliczny drewna opałowego znajduje się na stronie internetowej Nadleśnictwa Celestynów. Na powierzchniach zrębowych już w tym roku rozpoczną się pierwsze prace odnowieniowe. Gatunki, które Nadleśnictwo Celestynów planuje posadzić to sosna, ale również dąb, brzoza i buk.

W przypadku chęci do dyskusji i zgłębiania wiedzy o lesie oraz pracy leśników, Nadleśnictwo Celestynów zaprasza do Centrum Edukacji Leśnej na bezpłatne zajęcia edukacyjne.

Odpowiedź na pytanie TVC o powód wycinki w miejscowościach Dąbrówka i Stara Wieś z prośbą o komentarz.

Fotografia poglądowa

Wpis opublikowano: 15.02.2018, 17:47, przez: Kacper Malarz

Top