Celestynów jako miasto – warunki nadania praw miejskich

Celestynów jest miejscowością, która z pewnością bardziej przypomina miasteczko niż wieś, którą obecnie jest. Dynamiczny rozwój sprawia, że większość wymagań do nadania praw miejskich została już spełniona.

Aby uzyskać lub odzyskać status miasta, miejscowość powinna spełnić większość warunków. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o nadaniu praw miejskich przemawia szereg argumentów i uwarunkowań:

 • posiadanie odpowiedniej infrastruktury techniczno-komunalnej (cała miejscowość powinna być zgazyfikowana, zwodociągowana i skanalizowana, posiadać m.in. sieć ciepłowniczą, oczyszczalnię oraz prowadzić selektywną zbiórkę odpadów),
 • posiadanie uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego rozbudowę przyszłego miasta,
 • posiadanie miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych (układ urbanistyczny z rynkiem, zwarta zabudowa typu miejskiego, asfaltowa nawierzchnia ulic, kanalizacja burzowa, chodniki, oświetlenie ulic itp.),
 • posiadanie jednoznacznie wykształconego centrum,
 • brak zabudowy typu zagrodowego w obszarze zwartej zabudowy,
 • brak elementów funkcjonalno-przestrzennych niewłaściwych dla miast (niezwarta zabudowa, rozłogi wiejskie itp.),
 • odpowiednie określenie granic nowego miasta (działek);
 • posiadanie w przeszłości praw miejskich lub stanowienie ważnego ośrodka administracyjnego (zaleta, lecz nie warunek),
 • posiadanie dostatecznej liczby instytucji pełniących ponadlokalne miastotwórcze funkcje (kryterium wyjątkowo płynne, zależące głównie od opinii wojewody),
 • pełnienie funkcji siedziby gminy;
 • zatrudnienie 2/3 ludności poza rolnictwem;
 • pozytywna opinia wojewody

Podpunkty pogrubione są niezrealizowane lub częściowo zrealizowane.

Czy uważacie, że Celestynów powinien starać się o prawa miejskie?

Wpis opublikowano: 03.04.2018, 22:25, przez: Kacper Malarz

4 Replies to “Celestynów jako miasto – warunki nadania praw miejskich”

 1. Co za bzdura jaką oczyszczalnie? Józefów, Karczew nie posiadają oczyszczalni a od bardzo dawna maja prawa miejskie. Z całym uzbrojeniem miejscowości w sieci wod-kan i gaz też bym polemizowała. Nie da się uzbroić CAŁEGO terenu w sieci jest to czasami technicznie i finansowo nie możliwe. W Wawrze do tej pory wiele nieruchomości korzysta z bezodpływowych zbiorników na nieczystości tzn. szamb.
  Wracając do głównego pytania ja jako mieszkanka NIE CHCIAŁABYM aby Celestynów stał się miastem. Dzięki temu że jesteśmy wsią mamy mniejsze podatki plus mamy możliwość pozyskania więcej funduszy Unijnych czy dofinansowań z NFOŚiGW czy WFOŚiGW.

  1. „Co za bzdura jaką oczyszczalnie?” – Jednym z wielu kryteriów nadawania praw miejskich jest posiadanie oczyszczalni ścieków komunalnych, jednak nie jest to konieczny wymóg. W artykule zaznaczono wyraźnie, że nie spełniamy wszystkich wymagań, ale większość z nich już osiągnęliśmy.

   O wadach i zaletach bycia miejscowością z prawami miejskimi pisaliśmy tutaj: tvccls.pl/2017/11/21/spolecznosc/gdyby-celestynow-stal-sie-miastem/ .
   – Zmiana statutu ze wsi na miasto nie oznacza podwyższenia podatków. O wysokości stawek decyduje Rada Gminy / Miasta.
   – W mieście do 5000 mieszkańców nauczyciele nie tracą dodatków wiejskich.
   – Prawa miejskie w przypadku Celestynowa umożliwiałyby korzystanie ze środków Unii Europejskiej zarówno na obszary miejskie jak i wiejskie.

  1. Podpunkty pogrubione w artykule, m.in. „skanalizowanie miejscowości” są niezrealizowane lub częściowo zrealizowane.

Comments are closed.

Top