VII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Celestynów kadencji 2014-2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 6 Statutu Gminy Celestynów przyjętego uchwałą Nr 24/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 8 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 243, poz. 6401) – zwołuję VII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Celestynów kadencji 2014 – 2018 na dzień: 6 sierpnia 2018 roku (poniedziałek), na godz.: 18.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Celestynów, ul. Regucka 3.

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmian w budżecie Gminy Celestynów na 2018 rok;
    b) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027;
    c) przyjęcia przez Gminę Celestynów do realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2. „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.
  3. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do udziału w obradach Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala