XXXVIII Sesja Rady Gminy Celestynów kadencji 2014/2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2014/2018 na dzień 30 sierpnia (czwartek) 2018 roku, na godz.: 16:30. Sesja odbędzie się w hali sportowej w Celestynowie, ul. prof. Hilarego Koprowskiego, 05-430 Celestynów. (wjazd od ul. Św. Kazimierza 55).

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2018 rok;
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027;
  c) udzielenia pomocy finansowej w formie w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. „Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie „;
  d) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W- ul. Otwocka w Glinie i w Pogorzeli”;
  e) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn.”Modernizacja drogi powiatowej nr 2733W Kąty – Zabieżki w Zabieżkach”;
  f) przyjęcia od Powiatu Otwockiego zarządzania publiczną drogą powiatową;
  g) wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 147/1 położonej w miejscowości Ostrów, stanowiącej własność Gminy Celestynów;
  h) „Oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów”;
  i) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Celestynów.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami.
 4. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27 czerwca i 6 sierpnia 2018 roku.
 7. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy Celestynów Romuald Ziętala