Wybory samorządowe 2018 – terminarz

Wybory samorządowe 2018 zgodnie z rozporządzeniem prezesa rady ministrów odbędą się 21 października (I tura) oraz 4 listopada (II tura). Do 27 sierpnia do publicznej wiadomości powinny zostać podane informacje o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie komisji wyborczej.

Podział Gminy Celestynów na okręgi wyborcze

Do 27 sierpnia 2018 – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Do 6 września 2018 – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Do 11 września 2018 – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

Do 16 września 2018 (do godz. 24.00) – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów; zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.

Do 21 września 2018 – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika.

Do 26 września 2018 (do godz. 24.00) – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw; zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Do 28 września 2018 – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.

Do 30 września 2018 – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim; powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych; sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy.

Do 6 października 2018 – rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa.

W okresie 6-19 października 2018 (do godz. 24.00) – nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

Do 12 października 2018 – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Do 16 października 2018 – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

19 października 2018, 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej.

20 października 2018 – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców.

21 października 2018 w godzinach 07:00-21:00 – głosowanie.

Kadencja organów samorządu terytorialnego została wydłużona z 4 do 5 lat. Wprowadzono też dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jednomandatowe okręgi wyborcze zostały ograniczone tylko do wyborów rad gmin, które mają nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców.