Tylko jeden kandydat na wójta?

Wszystko wskazuje na to, że w naszej gminie wybory odbędą się w niestandardowy sposób. Witold Kwiatkowski jest w tym momencie jedynym kandydatem na Wójta Gminy Celestynów. Jeśli istnieje kontrkandydat to ma on czas tylko do północy, aby zgłosić gminnej komisji wyborczej swoją kandydaturę. W przeciwnym razie wybory odbędą się w formie pewnego rodzaju plebiscytu.

Źródło: PKW

Zgodnie z ordynacją, w danej sytuacji wybory upodobnią się do plebiscytu. Zamiast stawiać krzyżyk przy najlepszym kandydacie, mieszkańcy będą musieli wyrazić zgodę lub brak zgody na startującego kandydata. Jeśli większość głosujących zakreśli kratkę „TAK” kandydat zostanie zatwierdzony. W sytuacji, kiedy nie uzyska poparcia połowy wyborców, to nowa rada gminy wskaże wójta lub burmistrza.

 

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta:

  • Art. 11. Ust. 3. Jeżeli (…) zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat wybory przeprowadza się, z tym że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
  • Art 11. Ust. 4. W przypadku, gdy kandydat, o którym mowa w ust. 3, nie uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
Top