Nowy zarząd i rada Powiatu Otwockiego na kadencję 2018/2023

20 listopada 2018 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu w Otwocku, w trakcie której nastąpiło uroczyste ślubowanie nowych radnych powiatowych oraz wybór władz powiatu. Formułę ślubowania odczytali kolejno: pan Paweł Ajdacki, pani Aneta Bartnicka, pani Kinga Błaszczyk, pan Jacek Czarnowski, pan Janusz Goliński, pan Dariusz Grajda, pani Grażyna Kilbach, pani Jolanta Koczorowska, pan Jarosław Kopaczewski, pan Robert Kosiński, pan Stanisław Kruszewski, pan Piotr Mateusz Kudlicki, pan Grzegorz Michalczyk, pan Marcin Olpiński, pani Grażyna Olszewska, pan Krzysztof Olszewski, pan Mirosław Pszonka, pan Roman Srebnicki, pan Krzysztof Szczegielniak, pan Zbigniew Szczepaniak, pani Bogumiła Więckowska oraz pan Paweł Zawada.

Sesji przewodniczył pan Stanisław Kruszewski, jako radny senior. Za sprawy związane z procedurą przeprowadzenia wyborów władz powiatu odpowiedzialna była Komisja Skrutacyjna, w której skład weszli radni: pani Jolanta Koczorowska, pani Kinga Błaszczyk oraz pan Paweł Zawada.

W pierwszej kolejności dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Funkcje te radni powiatowi powierzyli kolejno panu Piotrowi Mateuszowi Kudlickiemu, pani Grażynie Kilbach oraz pani Grażynie Olszewskiej. Od tego momentu nowo wybrany Przewodniczący Rady prowadził Sesję Rady Powiatu.

Po przekazaniu insygniów nowemu Przewodniczącemu nastąpiła procedura wyboru Starosty, Wicestarosty oraz Członków Zarządu Powiatu. Głosami Radnych Starostą Otwockim wybrany został pan Cezary Łukaszewski, pełniący do tej pory funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa. W wyniku głosowania funkcję Wicestarosty Otwockiego objął pan Krzysztof Kłósek, dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka. Na Członków Zarządu wybrani zostali: pan Grzegorz Michalczyk, pan Stanisław Kruszewski oraz pan Krzysztof Olszewski.

Zarówno Starosta, Wicestarosta, jak i Członkowie Zarządu dokonali krótkich autoprezentacji oraz przedstawili zarys planów na nową kadencję w latach 2018-2023.