Kwalifikacja wojskowa 2019

W każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej. Każda osoba, która się stawia do kwalifikacji wojskowej, otrzyma orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 roku, informujemy, że w dniach od 18 marca do 16 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu Otwockiego.
Kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na stałe lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta Otwocka przeprowadzi w dniach od 18 marca do 27 marca:

Powiatowa Komisja Lekarska w Otwocku,
ul. Komunardów 10
Kwalifikacja wojskowa w 2019 r. dotyczy:

1. mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu;
  • kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

1. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości;
2. dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej (w przypadku jej posiadania);
3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x4 cm bez nakrycia głowy;
4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki;
5. prawo jazdy (w przypadku posiadania).

Ważne!
Dokładna data i godzina stawienia się do kwalifikacji wojskowej określona jest na wezwaniach imiennych wysyłanych przez Prezydenta Miasta Otwocka do osób, które mają się stawić do kwalifikacji wojskowej.

  • osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu;
  • nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego.
Więcej informacji na stronie
Powiat Otwocki