Wyremontują Kolejową w Pogorzeli

Ruszyła procedura przetargowa na remont ulicy Kolejowej w Pogorzeli. Inwestycja pozwoli na komfortowy dojazd/dojście do drogi wzdłuż torów kolejowych. Obecnie ulica prowadzi na przystanek kolejowy, jednak ten zostanie zamknięty w maju i zbudowany w nowej lokalizacji, bliżej przejazdu kolejowego. Przewidywany termin oddania drogi do użytku po remoncie to najpóźniej 31 maja 2019.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 270615W ul. Kolejowa w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów na odcinku ok. 240 m od ulicy Sportowej do ulicy Głównej, oznaczona jako dz. ewidencyjna nr 558, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli”,. 2. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa, w zakresie: 1) Roboty przygotowawcze; 2) Roboty wykończeniowe; 3) Roboty ziemne; 4) Nawierzchnia jezdni ul. Kolejowa; 5) Nawierzchnia zjazdów i pobocza; 6) Stała organizacja ruchu; 3. Projektowany odcinek drogi ma długość około 241 m. Rozwiązanie geometryczne drogi w planie przebiega w przybliżeniu w śladzie istniejącej nawierzchni z kruszywa. Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu oraz ograniczoną szerokość pasa drogowego zaprojektowano przekrój jednojezdniowy, jednopasowy o ruchu dwukierunkowym – szer. 3,00 m. Szerokość poboczy jest zmienna i wynosi 0,50- 0,75 m, w zależności od dostępnej szerokości pasa drogowego. Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa. Dowiązanie nawierzchni pobocza do istniejących zjazdów należy uzgodnić z właścicielami posesji. Na całym projektowanym odcinku zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny drogi o wartości 2%. 4. Nawierzchnię jezdni przewidziano z betonu asfaltowego. Nową nawierzchnię należy dowiązać do rzędnych wysokościowych żelbetowej płyty obiektu mostowego. Na obiekcie mostowym nie przewiduje się wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni. Połączenie nawierzchni bitumicznej z żelbetową płytą należy uszczelnić materiałem elastycznym. Konstrukcja nawierzchni jezdni powinna składać się z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 5 cm oraz podbudowy składającej się z doziarnienia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 stabilizowane mechanicznie o grubości min. 5 cm. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 6. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1) dokumentacja projektowokosztorysowa 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 3) przedmiary robót. 8. Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższych kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej