Drugi tor już prawie do Pogorzeli – modernizacja linii kolejowej nr 7

Trwa modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock-Lublin. Pomimo braku wstrzymania ruchu na „jednotorze”, tu też powstają nowe tory i perony. Wyczekiwany od lat drugi tor jest ułożony fragmentami od Otwocka do Pogorzeli.

Inwestycja ruszy pełną parą na szlaku Otwock-Pilawa już w maju, gdy pociągi zastąpią autobusy. Jest to konieczne ze względu na prostowanie łuków i konieczność przebudowy układu torowego stacji.

Zakres modernizacji dla poszczególnych przystanków osobowych oraz stacji:

przystanek osobowy Pogorzel Warszawska – Przystanek Pogorzel Warszawska po modernizacji nie zmieni swej dotychczasowej nazwy. Zakres przebudowy obejmuje budowę dwóch peronów jednokrawędziowych o długości 200 m i wysokości 0,76 m. Przystanek dodatkowo zostanie przesunięty w kierunku przejazdu kolejowego. Wejście na perony zostało zaprojektowane od strony przejazdu kolejowego.

przystanek osobowy Stara Wieś – zakres przebudowy obejmuje budowę dwóch peronów jednokrawędziowych o długości 200 m i wysokości 0,76 m. Przystanek dodatkowo zostanie przesunięty w kierunku przejazdu kolejowego. Zaprojektowano wejście na perony od strony przejazdu kolejowego oraz dodatkowe wejście na peron nr 1 od strony ul. Krasińskiego w Starej Wsi.

stacja Celestynów – układ torowy Stacji Celestynów w ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 zostanie kompleksowo przebudowany. Dla obsługi podróżnych przewiduje się budowę dwóch peronów:

  • peron jednokrawędziowy nr 1 przy torze nr 2a (od strony budynku dworca), długości 200m, wysokości 0,76m. Peron przeznaczony będzie do obsługi pociągów regionalnych,
  • peron wyspowy nr 2, pomiędzy torami nr 1a i 12. Wysokość peronu równa jest 0,76m, długość 200m. Krawędź peronu od strony toru nr 1a przeznaczona będzie dla pociągów regionalnych, natomiast krawędź od strony toru nr 12 dla pociągów wyprzedzanych lub kończących bieg.

Dojście do peronów zapewnione będzie z projektowanego podziemnego przejścia dla pieszych wyposażonego w pochylnie oraz windy. W ramach planowanej modernizacji zmodernizowane zostaną dwa istniejące w okolicy Celestynowa przejazdy w poziomie szyn, jeden w ciągu ul. Prostej oraz drugi w ciągu ul. Jankowskiego. Przejazdy zostaną wyposażone w nowoczesne i bezpieczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, co pozwoli na sprawną i płynną przeprawę wszystkim służbom i mieszkańcom miejscowości. Dodatkowo dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej przeprawy w rejonie stacji istniejąca kładka dla pieszych na prośbę mieszkańców została przewidziana do rozbiórki i w jej miejsce zostanie zaprojektowane przejście podziemne pod torami z pochylniami dla wejść/wyjść do przejścia i dojść do peronów oraz z windą łączącą przejście z peronem wyspowym. Trwają rozmowy z Władzami Gminy dotyczące budowy wiaduktu nad torami w zamian za likwidację przejazdu w ciągu ul. Jankowskiego.

– stacja Zabieżki – Zostanie ona przekwalifikowana na przystanek i zostanie przesunięta w kierunku przejazdu kolejowego. Zaprojektowano wejście na perony od strony przejazdu. Zostaną zbudowane dwa nowe perony jednokrawędziowe przy torze nr 1 i 2 w układzie naprzeciwległym. Długość peronów 200 m, wysokość 0,76 m. Wszystkie perony zostaną dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania. Dojścia podróżnych do peronów zostaną zapewnione schodami, a dla podróżnych o ograniczonej możliwości poruszania – pochylniami. Na peronach projektuje się system oznaczeń dotykowych dla niewidomych. Na peronach zostaną zabudowane nowe elementy wyposażenia: wiaty, ławki, kosze na śmieci, barierki i wygrodzenia, tablice informacyjne i inne.

Na podstawie informacji z biura prasowego PKP PLK