Plan zagospodarowania przestrzennego dla Pogorzeli

Wójt Gminy Celestynów informuje, że w dniach 08.05.-30.05.2019 został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel – część A (działki dawnego Polhotu i tereny przyległe) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, pokój nr 28, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godzinie 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

Uwagi do projektu planu i prognozy można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2019 r.

Projekt planu jest także dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Celestynów.