Celestynów miastem – dlaczego warto?

Wielokrotnie na łamach naszego portalu poruszaliśmy sprawę nadania praw miejskich dla Celestynowa. Nasza miejscowość od zawsze ma niewiele wspólnego z wsią i jesteśmy zdania, że warto byłoby zmienić jej status ze wsi na miasto. Nie wiąże się to ze zmianami wysokości podatków ani utratą dodatków wiejskich o których wspominają często przeciwnicy nadania praw miejskich. Wprost przeciwnie, taka zmiana niesie ze sobą wiele pozytywów.

Na początek trzeba powalczyć z największymi mitami dotyczącymi nadania praw miejskich. Zmiana statusu miejscowości ze wsi na miasto nie jest równa odebraniu dodatku wiejskiego dla oświaty – ten przysługuje nauczycielom pracującym w miejscowości do 5 tys. mieszkańców bez względu na to, czy miejscowość ta jest wsią czy też miastem. Zmianie nie ulega również subwencja oświatowa, która również jest niezależna od statusu miejscowości. Warto dodać, że gdyby Celestynów stał się miastem, moglibyśmy ubiegać się także o środki przeznaczone dla małych miast (do osiągnięcia liczby ludności 5000 – na 1 stycznia 2016 Celestynów liczył 4916 mieszkańców).

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną we wsi Celestynów najwięcej (29) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (478) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.1,2% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,1% (141) podmiotów, a 70,7% (354) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

Polska w liczbach

Warto zauważyć, że liczba mieszkańców Celestynowa – 4916 jest bliższa statusowi “miasto” niż “małe miasto”, które według ustaw stanowią miejscowości z nadanymi prawami miejskimi do 5 tys. mieszkańców. Kołbiel, która w 2011 stanowiła 1880 mieszkańców zamierza od tego roku ubiegać się o przywrócenie praw miejskich, a miejscowość ta jest o ponad połowę (według danych) mniejsza.

Miasta w okolicy podobne (liczbą mieszkańców oraz pełnionymi funkcjami) do Celestynowa: Pilawa, Łaskarzew

Aby uzyskać lub odzyskać status miasta, miejscowość powinna spełnić większość warunków. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o nadaniu praw miejskich przemawia szereg argumentów i uwarunkowań:

 • posiadanie odpowiedniej infrastruktury techniczno-komunalnej (cała miejscowość powinna być zgazyfikowana, zwodociągowana i skanalizowana, posiadać m.in. sieć ciepłowniczą, oczyszczalnię oraz prowadzić selektywną zbiórkę odpadów),
 • posiadanie uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego rozbudowę przyszłego miasta,
 • posiadanie miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych (układ urbanistyczny z rynkiem, zwarta zabudowa typu miejskiego, asfaltowa nawierzchnia ulic, kanalizacja burzowa, chodniki, oświetlenie ulic itp.),
 • posiadanie jednoznacznie wykształconego centrum,
 • brak zabudowy typu zagrodowego w obszarze zwartej zabudowy,
 • brak elementów funkcjonalno-przestrzennych niewłaściwych dla miast (niezwarta zabudowa, rozłogi wiejskie itp.),
 • odpowiednie określenie granic nowego miasta (działek);
 • posiadanie w przeszłości praw miejskich lub stanowienie ważnego ośrodka administracyjnego (zaleta, lecz nie warunek),
 • posiadanie dostatecznej liczby instytucji pełniących ponadlokalne miastotwórcze funkcje (kryterium wyjątkowo płynne, zależące głównie od opinii wojewody),
 • pełnienie funkcji siedziby gminy;
 • zatrudnienie 2/3 ludności poza rolnictwem;
 • pozytywna opinia wojewody

Celestynów od lat pełni część funkcji typowo miejskich – są nimi chociażby:

 • Transport publiczny – w Celestynowie znajduje się dworzec kolejowy, z którego podróż rozpoczynają nie tylko mieszkańcy, ale także dojeżdżający z powiatu otwockiego i garwolińskiego. Pełni on funkcję węzła komunikacyjnego, gdzie pasażerowie przesiadają się między różnymi środkami transportu
 • Handel i usługi – liczne i dobrze zaopatrzone sklepy oraz usługi znajdują się w Celestynowie, dokąd przyjeżdżają mieszkańcy okolicznych wsi, aby dokonać transakcji.
 • Turystyka – tutaj z pewnością jesteśmy liderem w powiecie. W dni wolne od pracy do Celestynowa przyjeżdżają turyści, aby odpocząć w otaczających miejscowość lasach i przebyć ten czas na łonie natury.

Najważniejsze trzy “+” zmiany statusu ze wsi na miasto:

 • Możliwość ubiegania się o dofinansowania dla małych miast oraz terenów wiejsko-miejskich.
 • Większe szanse na przekształcenie posterunku policji w komisariat.
 • Środki UE skierowane dla rozwoju miast.
Już wkrótce
Czy uważasz, że Celestynów powinien ubiegać się o nadanie praw miejskich?
Czy uważasz, że Celestynów powinien ubiegać się o nadanie praw miejskich?
Czy uważasz, że Celestynów powinien ubiegać się o nadanie praw miejskich?

Prosimy o udział w ankiecie tylko osób mieszkających na terenie Celestynowa – z góry dziękujemy.