Jakie inwestycje gminne w 2020 roku?

Jakie inwestycje zostały uwzględnione w wydatkach majątkowych na 2020 rok? Z pewnością jak co roku będzie się u nas dużo się działo. Na co zostały przeznaczone pieniądze z budżetu?

Planowane wydatki w roku budżetowym 2020:

 • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II – 11 690 479 zł
  • Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 000 000 zł
  • Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap VIII – 400 000 zł
  • Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli – 25 000 zł
 • Budowa dróg
  • Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III – 1 000 000 zł
  • Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin – Glina – 300 000 zł
  • Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów – 250 000 zł
  • Budowa progów zwalniających na ul. Poprzecznej w Dąbrówce – 16 000 zł
  • Budowa progów zwalniających na drodze gminnej dz. nr ew. 264 w Ostrowie – 35 000 zł
  • Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kolejowej w Starej Wsi – 20 000 zł
  • Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Paprociowej i ul. Ziołowej w Zabieżkach – 20 000 zł
  • Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej dz. nr ew. 362 w Jatnem – 20 000 zł
  • Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli – 40 000 zł
  • Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Ponurzyca – Regut – 100 000 zł
  • Budowa progów zwalniających na ul. Broniewskiego w Celestynowie – 30 000 zł
  • Przebudowa drogi Glina- Jatne – 103 000 zł
  • Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 w Ostrowie – 30 000 zł
  • Budowa wiaty przystankowej na ul. Brzozowej w Pogorzeli – 15 000 zł
 • Gospodarka gruntami i nieruchomościami
  • Zakup gruntów pod inwestycje – 200 000 zł
 • Bezpieczeństwo publiczne
  • Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 45 000 zł
  • Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku na remont i modernizację budynku strażnicy wraz z wymianą systemu centralnego ogrzewania – 45 000 zł
  • Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 300 000 zł
  • Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie ocieplenia budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki – 50 000 zł
  • Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli – 20 000 zł
 • Różne rozliczenia
  • Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350 000 zł
 • Oświata i wychowanie
  • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi – 100 000 zł
  • Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie – 20 000 zł
 • Ochrona powietrza i klimatu
  • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Celestynów – 130 000 zł
 • Gospodarka komunalna
  • Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów – 300 000 zł
  • Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wymianę pieca i projekt modernizacji dachu w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – 17 500 zł
  • Zagospodarowanie centrum Celestynowa – 50 000 zł
  • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut – 20 000 zł
  • Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów – 74 500 zł
 • Kultura fizyczna
  • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ponurzycy – 20 000 zł
  • Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów – 170 000 zł