HISTORIA

STRONA W PRZEBUDOWIE.

Celestynów jest najmłodszą miejscowością w gminie, ale dzięki linii kolejowej, szybko rozwinęła się. Pierwsze wzmianki o tejże miejscowości pochodzą z grudnia 1833 roku, kiedy to Leopold Radziński kupił od swego ojca dobra, które zapisał w księdze wieczystej jako Radzin. W 1873 z tych dóbr wyłączono dwa folwarki Radzin i Celestyny. Już wtedy istniała cegielnia. Do dzisiejszych czasów po fabryce pozostały komin cegielni oraz jeziorka po wydobyciu gliny.

HISTORIA DATAMI PISANA

17.12.1833, Leopold Radziński nabył od swojego ojca Józefa dobra, dla których założył księgę wieczystą pod nazwą Radzin.

17.08.1877, Otwarto Kolej Nadwiślańską łączącą Kowel z granicą Prus Wschodnich przez Chełm, Lublin, Dęblin, Warszawę, Mławę o długości 522km toru szerokiego. Był to najdłuższy szlak kolejowy Królestwa Polskiego. Kolej Nadwiślańska miała bogatą sieć połączeń lokalnych, m.in. Dęblina z Łukowem. Już w 1887 zatrudniała 2364 osoby – zawiadowców, kasjerów dróżników, zwrotniczych, stróżów, pracowników służb remontowych.

1893, Prof. Edmund Jankowski zakupił 250 morgów ziemi z byłych dóbr otwockich, które nazwał później Skarbonką.

1900, W okolicy stacji kolejowej w Celestynowie znajdowało się 8 domów. Zbudowano budynek dworca, dziś będący zabytkiem.

18.12.1917, Rada Gminna w Karczewie odmówiła otwarcia szkoły gminnej w Celestynowie ze względu na brak środków.

11.05.1920, Szkoła w Celestynowie otrzymała zapomogę z gminy Karczew.

1926, Mieszkańcy Celestynowa, Dąbrówki, Lasku, Skarbonki, Dyzina, Reguta i Tabora zakupili plac o powierzchni 6 morgów pod budowę kościoła. Na tym miejscu przy drodze postawiono krzyż.

17.07.1927, Poświęcenie kaplicy w Celestynowie. Pierwsze nabożeństwo odprawił ks. prałat Piotr Górski, pierwsze kazanie wygłosił ks. Józef Stolarski, proboszcz z Karczewa.

13.08.1929, ks. kard. Aleksander Kakowski erygował parafię Celestynów – dekanat praski, wydzieloną z następujących parafii: Celestynów z parafii Kołbiel, wsie Lasek i Dąbrówka oraz majątki Skarbonka, Strzępki, Radzin i Cegielnia z parafii Karczew oraz wieś Dyzin z parafii Glinianka.

01.09.1929, ks. Anatol Sałaga został pierwszym proboszczem nowoutworzonej parafii w Celestynowie.

20.12.1929, Papież Pius XI dekretem zebrania konsystorskiego ustanowił, aby wsie Regut i Tabor z parafii Osieck diecezji podlaskiej przyłączyć do parafii Celestynów archidiecezji warszawskiej.

31.05.1930, W sprawie zagospodarowania gruntów po majątku prywatnym Radzin Gminna Rada poleciła zabezpieczenie placu pod budowę szkół, urzędu pocztowego, urzędu gminy i innych budynków użyteczności publicznej.

03.02.1932, ks. Jan Maciejewski zostaje proboszczem parafii Celestynów. Przekazał 1000zł na budowę kościoła z własnych oszczędności.

 

Bogaty drzewostan lasów, czyste powietrze i obecność dzikiej zwierzyny zrodziły w umysłach mieszkańców Warszawy ideę stworzenia osiedla letniskowego w pobliżu stolicy. Dogodnym miejscem okazała się okolica stacji kolejowej Celestynów. Szybko zauważono, że zbyt duża odległość do kościoła w Kołbieli pozbawiała wczasowiczów, jak i miejscową ludność, pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła oraz wyznawania swej wiary. W roku 1927 przystąpiono do budowy drewnianej kaplicy, poświęconej tego samego roku. Dosyć szybko zawiązał się społeczny komitet budowy nowej murowanej świątyni pod przewodnictwem p. Stefana Jankowskiego, syna sławnego profesora Edmunda Jankowskiego – właściciela majątku Skarbonka (dziś na terenie wsi Lasek) i organizatora szkoły ogrodniczej w Celestynowie. Pod koniec lata 1929 roku dekretem ks. Kardynała Aleksandra Kakowskiego, ówczesnego Metropolity Warszawskiego, została erygowana parafia w Celestynowie, w dekanacie praskim. W 1930 roku, dzięki pomocy materialnej prof. Edmunda Jankowskiego oraz wysiłkiem wszystkich parafian, przystąpiono do budowy murowanego kościoła oraz wykończono wcześniej wybudowaną plebanię, w której mógł na stałe zamieszkać kapłan. Dnia 30.11.1932 roku w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, odbyło się poświęcenie kościoła, którego dokonał ks. bp Stanisław Gall. Najświętszy Sakrament przeniesiono z kaplicy drewnianej do nowego kościoła. Z czasem w kaplicy urządzono dom katolicki i scenę teatralną.

Dnia 19.12.1938 roku zmarł prof. Edmund Jankowski – główny fundator świątyni celestynowskiej i wielki społecznik, odznaczony medalem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”. Ukoronowaniem budowy kościoła i stabilizacji życia parafialnego była konsekracja świątyni (całkowite oddanie Panu Bogu „na własność”; namaszczenie ścian olejem Krzyżma Świętego) przez ks. bp. Stanisława Galla, w dniu 14 VI 1939 roku. Biskup Gall był wówczas wikariuszem generalnym Archidiecezji Warszawskiej, osieroconej po śmierci ks. kard. Aleksandra Kakowskiego, który miał zamiar osobiście dokonać konsekracji kościoła w Celestynowie.

Po wybuchu II wojny światowej, 1 września 1939 około godziny 17, w wyniku nalotu Luftwaffe na infrastrukturę kolejową zginęło 10 osób. Ciężko ranna nauczycielka tutejszej szkoły zmarła w szpitalu siedem dni później. Pomnik upamiętniający to wydarzenie stoi obok budynku stacji.

W 1942 roku oddano do użytku nową szkołę, o którą lokalna społeczność starała się od dawna, a której budowę rozpoczęto jeszcze przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej. W Celestynowie organizowano tajne nauczanie na poziomie gimnazjum i liceum.

W nocy z 19 na 20 maja 1943 r. miała miejsce Akcja pod Celestynowem. Opanowano stację kolejową, odcięto łączność telefoniczną, gdy pociąg wjechał na peron, inny patrol opanował parowóz i sterroryzował jego obsługę. Główna grupa harcerzy z Grup Szturmowych zaatakowała gestapowców ochraniających dołączoną do pociągu więźniarkę. Efektem tych działań było uwolnienie 49 więźniów, których bezpiecznie ewakuowano. Zginęło także pilnujących ich 4 gestapowców. Akcja zakończyła się sukcesem i potwierdziła zdolności dowódcze „Zośki”, obecnego patrona Szkoły Podstawowej w Celestynowie. Kolejną akcję dywersyjną w nocy z 11 na 12 grudnia 1943 dokonał oddział pod dowództwem Józefa Czumy ps. „Skryty”. W wyniku ataku na niemiecki pociąg z żołnierzami Wehrmachtu i zaopatrzeniem zginęło 120 Niemców, 130 zostało ciężko rannych, 7 z nich zmarło w szpitalach, oraz 100 lekko rannych. Akcja trwająca 15 minut spowodowała 30-godzinną przerwę w kursowaniu pociągów.

W 1951 podjęto decyzję budowy nowych magazynów Frontowej Składnicy Sanitarnej poza terenem Warszawy – wytypowany został Celestynów.

Gmina Celestynów powstała – de iure – 1 lipca 1952 w powiecie warszawskim w woj. warszawskim. De facto, gmina Celestynów nie powstała, ponieważ w następstwie likwidacji powiatu warszawskiego, przeniesiono ją tego samego dnia do nowo utworzonego powiatu miejsko-uzdrowiskowego Otwock, gdzie została przekształcona w jedną z jego ośmiu jednostek składowych – dzielnicę Celestynów.

Jesienią 1954 znaczna część kompleksów budowlanych Frontowej Składnicy Sanitarnej w Celestynowie została oddana w użytkowanie. Jako pierwsza została przeniesiona Sekcja Chemiczno – Farmaceutyczna, a zaraz za nią Sekcja Narzędzi Chirurgicznych.

Dzielnica Celestynów przetrwała do końca 1957 roku, czyli do do chwili zniesienia powiatu miejsko-uzdrowiskowego Otwock, przekształcając go w zwyczajny powiat otwocki. 1 stycznia 1958, już w nowo utworzonym powiecie otwockim, przekształcono ją w gromadę Celestynów.

12 stycznia 1958 roku na stację do Celestynowa przybył pierwszy pociąg zasilany elektrycznie. Maszynistą tego składu był mieszkaniec Celestynowa, Władysław Koc.

W 1958 roku Frontowa Składnica Sanitarna została przeformowana na Centralny Ośrodek Zaopatrzenia Medyczno-Sanitarnego.

Gromada Celestynów przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej. 1 stycznia 1973 w powiecie otwockim utworzono po raz pierwszy de facto gminę Celestynów.

Dnia 14.06.1966 roku, do Celestynowa przybył Prymas Tysiąclecia, ks. kard. Stefan Wyszyński, aby konsekrować zakupione do kościoła parafialnego dzwony. Dzwonom nadano następujące imiona: „Maryja”, „Józef”, „Andrzej Bobola”. Prymas Polski, wśród niekończących się owacji, mówił o Soborze Watykańskim II, gorąco zachęcając zgromadzonych licznie parafian do wytrwania w „wierze Ojców”. Zasługą ks. Płudowskiego jest również budowa czternastogłosowych organów, które wykonał mgr Włodzimierz Truszczyński z Warszawy. Organy po raz pierwszy uświetniły liturgię na Mszy Świętej we wrześniu 1968 roku.

W latach 70. powstało Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt im. Adolfa Dygasińskiego, dzięki ofiarności Zofii Płachcińskiej, która w testamencie przekazała 3 ha swojej posiadłości na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

W marcu 1974 Zarząd Koła Gminnego ZBOWiD wyszedł z inicjatywą przeniesienia tablicy upamiętniającej odbicie więźniów z peronu niskiego i pobudowania pomnika w widocznym miejscu, przy budynku dworca kolejowego w Celestynowie.

12 marca 1975 roku po 2 latach budowy miało miejsce uroczyste otwarcie Zbiorczej Szkoły Gminnej przy ulicy Wrzosowej. Szkole nadano imię „XXX–lecia PRL”. Dotychczasowy budynek szkoły przy ul. Szkolnej został wykorzystany na przedszkole.

W latach 1976-1997 na terenie Celestynowa działał Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. W latach 1994-2008 działało ponownie Liceum Ogólnokształcące.

21 października 1990 powstało Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne.

1 lipca 1991 Nadleśnictwo Celestynów zostało rozwiązane i wcielone jako oddzielny obręb do graniczącego Nadleśnictwa Chojnów. Zarządzeniem nr 64 MOŚZNiL z dnia 31 grudnia 1992 ponownie powołano nadleśnictwo w granicach, w jakich znajduje się obecnie.

19 maja 1997 w kościele parafialnym została odsłonięta tablica poświęcona dwóm bohaterom Akcji pod Celestynowem, Stanisławowi Kotorowiczowi i Włodzimierzowi Stysło.

1 września 1999 roku rozpoczęło działalność Publiczne Gimnazjum w Celestynowie, które zajęło II piętro Szkoły Podstawowej w Celestynowie. Szkole Podstawowej przydzielono w zamian budynek byłego ośrodka zdrowia przy ul. Reguckiej. W tej tzw. „Małej szkółce” uczyły się klasy pierwsze i drugie w trybie dwuzmianowym.

26 sierpnia 2003 roku Gimnazjum w Celestynowie nadano uchwałą Rady Gminy imię Józefa Czumy „Skrytego”.

W 2004 roku decyzją Rady Gminy została wyburzona „Koprówka”, dawna posiadłość Hilarego Koprowskiego.

25 maja 2007, Hilary Koprowski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Celestynowa.

16 maja 2008 Szkole Podstawowej w Celestynowie nadano imię Batalionu „Zośka”. Nadania imienia dokonał biskup Stanisław Kędziora. W uroczystościach brali udział żołnierze Batalionu „Zośka”: Stanisław Sieradzki ps. „Świst”, Tytus Karlikowski, Tomasz Nowakowski, Jan Maruszewski, Henryk Kowal, Stanisław Krawczyk (uczestnik Akcji pod Celestynowem) oraz dwie sanitariuszki Marta Glińska i Alicja Pawłowska.

15 października 2009 roku został otwarty kompleks Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Powstało ono w ramach funkcjonowania Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie”.

7 kwietnia 2012 spłonął „Tęczynek”, jeden z ostatnich budynków w stylu Świdermajer na obszarze Gminy Celestynów.

2014 – Przed Publiczną Szkołą Podstawową im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą prof. Hilaremu Koprowskiemu.

24 maja 2016 roku na terenie stacji kolejowej w Celestynowie przeprowadzono powiatowe ćwiczenia służb ratunkowych. Zasymulowano zderzenie busa z pociągiem Kolei Mazowieckich, pożar oraz ewakuację pasażerów pociągu. Akcja miała na celu sprawdzenie skuteczności zastępów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na wypadek wystąpienia zagrożeń komunikacyjnych oraz systemu alarmowania.

23 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Celestynowie otwarto izbę pamięci „Historia Szkół Ponadpodstawowych w Celestynowie”.

19 grudnia 2016 roku została otwarta nowoczesna Hala Widowiskowo – Sportowa w Celestynowie wraz z ulicą Hilarego Koprowskiego, honorowego mieszkańca Celestynowa. Budynek jest połączony łącznikiem z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy „Skrytego”. W łączniku prowadzone są sesje rady Gminy Celestynów, zajęcia sportowe oraz spotkania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

W latach 2016-2017 ks. Mirosław Wasiak przeprowadził renowację ołtarza głównego w kościele Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Celestynowie, dzięki czemu przywrócono ciemny kolor dębu.

Pod koniec maja 2017 zakończono budowę parkingów oraz łącznika ulic Hilarego Koprowskiego z Regucką w ramach II etapu zagospodarowania przy hali sportowej w Celestynowie. W kolejnych etapach parking przed Urzędem Gminy zostanie przekształcony w deptak, powstanie nowy budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, a obecny zostanie przemieniony w kawiarnię. Planowane jest również stworzenie alejek parkowych w centrum, przeniesienie istniejącego placu zabaw na drugą stronę ulicy, a w jego miejscu budowa fontann.

26 czerwca 2017 odbyły się warsztaty z przedstawicielami PKP i mieszkańcami Celestynowa, które miały na celu ustalenie priorytetów w ramach modernizacji dworca kolejowego w Celestynowie. Zadecydowano, iż połowa parteru będzie należeć do PKP, a pozostała część zostaje do dyspozycji mieszkańców.

8 lipca 2017 Celestynów gości (3 etap) Grand Prix Amatorów na szosie „Rowerem przez Polskę” organizowany przez RBK Sports&Managment oraz Fundacja eRBEKa z Krakowa.

30 sierpnia 2017 zostało uroczyście otwarte obiecane od kilkunastu lat Przedszkole Samorządowe w Celestynowie. W uroczystościach brał udział Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski, Starosta Otwocki Mirosław Pszonka, Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego Dariusz Grajda wraz z jego zastępczynią Barbarą Markowską, Proboszcz Parafii Celestynów ks. Mirosław Wasiak oraz Wikariusz ks. Jacek Skoczylas. Nie zabrakło także przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowego Ośrodka Farmacji Techniki Medycznej oraz mieszkańców Celestynowa.

1 września 2017 w ramach reformy edukacji Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy „Skrytego” zostało włączone w skład Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, która przejęła budynek przy ul. Świętego Kazimierza 55. Po zakończeniu okresu przejściowego reformy w budynku przy ul. Wrzosowej będą się uczyć tylko uczniowie klas 0 – III, a nauka w całej szkole będzie prowadzona jednozmianowo. Zespół Szkół w Celestynowie przestał istnieć.

16 września 2017 na terenie Parku Innowacyjnego UNIPRESS obchodzono 45 lecie Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. W uroczystościach udział wzięli profesorowie z całego świata.